Bewindvoering

FinanZien

Beschermingbewind en Budgetbeheer

Beschermingsbewind


Bewindvoering is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen door hun geestelijke en/of lichamelijke situatie.

In het huidige economische klimaat zien we steeds vaker dat schulden ook een grond zijn voor een rechter om het beschermingsbewind toe te kennen. Dit is met name het geval wanneer het beschermingsbewind een voorwaarde is voor een schuldhulpverleningstraject.


Het grote verschil met Budgetbeheer Large is dat het beschermingsbewind door de rechter wordt uitgesproken en ook alleen door de rechter kan worden opgeheven.


Wie kan er bewindvoering aanvragen?


Iedereen kan bewindvoering aanvragen, de betrokkene zelf kan een aanvraag doen maar ook de partner en familieleden kunnen een aanvraag voor iemand doen.

Bij een minderjarige kan de voogd van de betrokkene bewindvoering aanvragen. Een verzoek tot onder bewindstelling kan ook door de officier van justitie worden ingediend, dit gebeurt echter alleen in bijzondere gevallen.


Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?


Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont.

FinanZien zal ervoor zorg dragen dat de door u ingevulde en ondertekende aanvraag met de de benodigde stukken worden verzonden aan de juiste rechtbank.


Taken van een bewindvoerder


De hoofdtaken van een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, zijn gericht op het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. In dit geval mag de persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken. Het beheer daarover is dan in handen van de bewindvoerder.

FinanZien wil echter op een open wijze het bewind voeren en zal het gesprek met de cliënt niet uit de weg gaan.


De werkzaamheden voor bewindvoering bestaan uit:


 • Aanmaken en opstarten van het dossier
 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een beheerrekening
 • Uitvoeren van betalingen zoals opgenomen in het budgetplan
 • Periodiek uitkeren van het huishoudgeld
 • Aanschrijven van de inkomensinstanties en wijzigen van gegevens
 • Aanschrijven van de (afgesproken) vaste lasten en wijzigen van gegevens
 • Aanvragen kwijtschelding bij de lokale belastingen
 • Aanvragen toeslagen
 • Informatie inwinnen bij de relevante instanties
 • Dossiercontrole na drie maanden
 • Telefonische afhandeling van vragen
 • Postverwerking en alle hieruit voortvloeiende werkzaamheden
 • Doorverwijzen naar schuldhulpverlening en het ingezette traject bewaken


U ontvangt maandelijks een overzicht van de mutaties welke op de beheerrekening hebben plaatsgevonden of u heeft toegang tot het cliënten portal zodat u de beheerrekening op elk moment kunt inzien

Bij aanvang van het bewind moet een opgave van het vermogen worden opgemaakt en aan de kantonrechter worden overgelegd. Ook wordt er jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd bij de kantonrechter.

© FinanZien 2013-2020

Algemene voorwaarden

AVG Verklaring